Shop nước hoa chính hãng SunNa
Shop nước hoa chính hãng SunNa

Một vật mà Hồ Chí Minh đã ví để thể hiện quan điểm độc lập, tự chủ trong đoàn kết quốc tế?

Một vật mà Hồ Chí Minh đã ví để thể hiện quan điểm độc lập, tự chủ trong đoàn kết quốc tế?

Hồ Chí Minh đã ví “chiêng” để thể hiện quan điểm độc lập, tự chủ trong đoàn kết quốc tế. Cụ thể, Người đã nói:

“Thực lực mạnh, ngoại giao sẽ thắng lợi. Thực lực là cái chiêng mà ngoại giao là cái tiếng. Chiêng có to tiếng mới lớn”.

Từ ví dụ này, ta có thể hiểu rằng, độc lập, tự chủ là cái gốc, cái nền tảng cho đoàn kết quốc tế. Một quốc gia muốn có tiếng nói trong cộng đồng quốc tế, muốn có được sự tôn trọng và ủng hộ của các nước khác thì trước hết phải có thực lực, phải có sức mạnh nội sinh. Thực lực ở đây bao gồm cả kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa, xã hội,… Khi quốc gia có thực lực mạnh, thì ngoại giao của quốc gia đó mới có thể thành công.

Ví dụ, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Việt Nam đã thực hiện chính sách ngoại giao hòa bình, hữu nghị với các nước trên thế giới. Tuy nhiên, để có thể giành được thắng lợi cuối cùng, Việt Nam vẫn phải dựa vào sức mạnh nội sinh của mình, đó là tinh thần yêu nước, ý chí quật cường của nhân dân ta.

Quan điểm độc lập, tự chủ trong đoàn kết quốc tế của Hồ Chí Minh là một tư tưởng vô cùng đúng đắn và có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của Việt Nam. Tư tưởng này đã được Đảng và Nhà nước ta vận dụng sáng tạo trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần to lớn vào những thành tựu to lớn của đất nước ta trong thời kỳ đổi mới.

>>  Luận điểm thanh niên là đội hậu bị của đảng là của ai?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932.719.247