Shop nước hoa chính hãng SunNa
Shop nước hoa chính hãng SunNa

The thick fog made it impossible for the plane to land.

The thick fog made it impossible for the plane to land.

  • A. The plane could land as the fog was hardly thick.
  • B. The plane cannot land because the fog is thick.
  • C. It was possible for the plane to land although the fog was thick.
  • D. The plane was unable to land because of the thick fog.

The correct answer is D. The plane was unable to land because of the thick fog.

The sentence “The thick fog made it impossible for the plane to land” is telling us that the fog was so thick that it was impossible for the plane to see the runway and land safely. This means that the plane was unable to land.

Option A is incorrect because it says that the plane “could land.” This is not true, as the thick fog made it impossible for the plane to land.

Option B is incorrect because it uses the word “cannot” instead of “was unable.” While “cannot” and “was unable” mean the same thing, the word “cannot” is more formal.

Option C is incorrect because it says that it was “possible” for the plane to land. However, the sentence is telling us that the fog made it impossible for the plane to land.

>>  Review nước hoa Marc Jacobs Decadence, Túi xách màu xanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932.719.247